'08 תיכאלמ
תלעב .אילפהל הקותמ תיגני'ג הסילע
.הבבוש הבובו ינונב הזח ,תוקורי םייניע
.ןורחאה עגרל תוכחל אל המח הצלמה


'21 :ליג
1.70 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ