.רתויב תוקנפמהו תופיה ןה ביבא-לת לש תויכאלמה
תורישה םא רוחבל ךתורשפאב .לכל רבעמ םה ןלצא המרהו תורישה
.ןולמ וא ךתיבב
.ןד שוגו ביבא-לת רוזיאב ןתינ תורישה .תונימאו תויטרקסיד