25 הסילא

הטימב איה ךכ םייחב הבבוש איהש ומכ
רמגנ אל םעפ ףא ףיכה התיא

20 :ליג
'מ 1.65 :הבוג
תילגנא תיסור :תרבוד
ילאניגו ילארוא :ללוכ
השירד יפלו העש םומינימ :תורישה ךשמ
ןד שוג :תורישה תלבק רוזיא
(םולשת תפסותב םירחא תומוקמל)
עובשב םימי העבש :תונימז

רקובב 05:00 דעו 12:00 העשמ

:הממיב תועש 24 לצלצ תונמזהל
050- 62 62 16תויתימא תונומת
הלדגהל ץחל