101 באלק - חוריא ןוכמ

.םייטרקסידו םינהמ חוריא יתוריש עיצמה יתוכיא ןוכמ
הרענ ךל רוחבלו םוקמל עיגהל ןמזומ התא 
.הרהמב חכשי אלש גנעמ יוליבל ךמעטל


(הפמ האר) ביבא לת 36 הדש קחצי 'חר :תבותכ
הממיב תועש 24 :תוליעפ תועש
.ןמזהו תורישה גוסל םאתהב םינתשמ :םיריחמ
ח"ש 400 - המלש העשל ח"ש 200 - העש יצח ןיב רוחבל ןתינ

ןוכמב ומלוצ הז דומעב תונומתה
הלדגהל הנומתה לע ץוחלל ןתינ