יללכ עדימ

תורשב תוניוצמו תונימא
.ץראב הכ דע התארנ אלש המרב יוויל יתוריש ונתוחוקל להק םכל קפסל תנמ לע רצונ ונלש רתאה
וצילמיו םיצורמ ויהי ונתוחוקל דוע לכ תחטבומ היהת ונתחלצה"ש תרמוא ונלש תיקסעה היפוסוליפה
"ונתוריש לע החמשב
.םעפ לכב יתוכיאו ןימא תורש םכל קפסנ ונאש ךכ ידי לע ?תאז םישוע ונא דציכ
.תלדה ירוחאמ דומעת ימ תעדל אלב דבלב תינופלט הנמזהבש תואדווה רסוח תא םכמ םיכסוח ונא
,תועתפה ןיא .תלדה חתפב םכלצא עיפותש וז םג איה ךסמה לע םיאור םתאש הרוחבה ונלצא
.םילבקמ םתא םירחובו םיאור םתאש המ


תויאשחו תויטרפ
ונתוחוקל לש םתויטרפ ,םיקפסמ ונא םתוא יווילה יתורשב תטלחומ תויטרקסידב םינימאמ ונא
.אוהש גוס לכמ עדימ ירגאמ ונתושרב םיקיזחמ אל ונא ךכ םושמ .לכל לעמ איה
,םינודעומ תומישר םישוע אל ,םשב יוהיז םישרוד אל ,תובותכ וא ןופלט ירפסמ םירמוש אל ונא
.םכתויטרפב םוגפל לולע רשא רחא ההזמ טרפ לכ וא

יווילה יתוריש לע רבסה
,םינוש יוויל ידרשממ הדיפקב ורחבנ הז רתאב תועיפומה םישנה לכ
!בוט תוארנ ונלש תונבהש תוארל ולכות ,יטתסא הארמ םניה םיבושחה םינוירטירקה
.פוטבש פוטה תא קר םכל םינתונ ונא ,ההובג תוריש תעדות תולעב תויהל תובייח ןה ףסונבו


תונומת
העיפומה הרענ לכ ,ןיטולחל תויתימא תונומת ןה הז רתאב תועיפומה יווילה תורענ לש תונומתה לכ
.התנומת תא םסרפלו םלטצהל האלמה התמכסה תא הנתנ רתאב
.הלדגהב הנומת וא םיפסונ םיטרפ לבקלו תונבה לש תונומתה לע ץוחלל ןתינ םכריכזהל


םולשתו תוריש
.הלבגה אלל םיטקאו םודנוק םע אלמ ןימ ,ילארוא ןימ ללוכ תורשה ,העש יפל אוה תורישל ריחמה
ףסונ םדא ףותיש ,ילאנא ןימ :םניה ריחמ תפסותב םילולכו שארמ םואת םיכירצמה םיפסונ םיתוריש
.הטילש יקחשמ ,רתוי וא
.דבלב ןמוזמב הרוחבל ןתניי םולשתה

תועיסנו תורש ינמז
עובשב םימי העבש רקוב תונפל 05:00 דעו םירהצב 12:00 העשמ םינתינ יווילה יתוריש
.הזה ןמזה לכ ךשמב תורש תונתונ תונבה לכ אלש בל םישל שי
.ךמוקימל םאתהב הנתשמ ןתולעו תורשה ריחמב תולולכ אל תועיסנ

םוקימ
.וצפחתש רחא םוקמ לכל וא ,התיבה םכילא תועיגמ ןה OUT CALL -ה תטישב תודבוע ונלש תונבה
םוקימ ףדב ונתצלמה תא אוצמל ולכות ,םכל רוזעל חמשנ םוקימ םכל ןיאו הדימב
.דבלב רתאה תוחוקלל םידעוימה םיריחמ יעצבמ ואצמת םג םש


:הנמזהה עוציב ןפוא
...ךכ לכ בורק היה אל םלועמ היזטנפה שומימ
050-626216 גייחלו ךיניעב ןח תאצומש הרוחבה תא רוחבל אוה תושעל ךילעש לכ
.ךליבשב הדובעה תא השענ רבכ ונא
.שארמ ןימזהל יוצר תשקבש הרוחבה תא קוידב םיחלוש ונאש ןוויכש ,ןייצל יוצר
.םדוק תועש 'סמ ןיירשל שי תושקובמ תונב

.הבוטל עתפותו ןמזה


?תושקב וא תולאש םכל שי
050-626216 לצלצ וא
webmaster@050626216.com ל ונל בותכל םינמזומ םתא