הננב - חוריא ןוכמ

תויפיפי רחבמ םע תימואלניב המרב יוויל ןוכמ
תוריש תמר תולעב תופירטמ
.םישוח ריעסמ יוליבל ההובג


(הפמ האר)   ביבא-לת 9 'סמ הישות 'חר :תבותכ
הממיב תועש 24 :תוליעפ תועש
.ןמזהו תורישה גוסל םאתהב םינתשמ :םיריחמ
ח"ש 400 - המלש העשל ח"ש 200 - העש יצח ןיב רוחבל ןתינ

ןוכמב ומלוצ הז דומעב תונומתה
הלדגהל הנומתה לע ץוחלל ןתינ