4 וניצנוש - חוריא ןוכמ

ויתוחוקלל קפסמה ההובג המרב ןוכמ
.יטרקסידו יתוכיא הנהמ יוליב
תויטורא תוינדקר,לוהוכלא רב םוקמב
.אלמ קוניפל תותפמ תויפיפי רחבמ םע יוויל ןוכמו

(הפמ האר)  ביבא-לת 4 'סמ וניצנוש 'חר :תבותכ
רקובב 06:00 דע 15:00 - מ :תוליעפ תועש
.ןמזהו תורישה גוסל םאתהב םינתשמ :םיריחמ
ח"ש 400 - המלש העשל ח"ש 200 - העש יצח ןיב רוחבל ןתינ

ןוכמב ומלוצ הז דומעב תונומתה
הלדגהל הנומתה לע ץוחלל ןתינ