תטהול הנואס

קנע תטימב םיעושעש

יזוק'גב בוטר


VIP הננב - חוריא ןוכמ

.ץראב דוע התארנ אלש המרב חוריא ירדח
,תיקנעו הלוגע הטימ אצמת םהב םלדוגב םימוצע םירדח
,היזיוולט ,הנואס ,םישנא ינשל ראופמ יזוק'ג
.ןגזמ ,ןופלט ,תואקשמ רב ,ואדיו
ךרד האלמ תויטרקסידב רוחבל לכות תונבה תא
רוגס לגעמב היזיוולט

(הפמ האר)  ביבא-לת 9 'סמ הישות 'חר :תבותכ 
הממיב תועש 24 :תוליעפ תועש
  03-5610018 / 03-5611947:ןופלט
.ןמזהו תורישה גוסל םאתהב םינתשמ :םיריחמ

ןוכמב ומלוצ הז דומעב תונומתה
הלדגהל הנומתה לע ץוחלל ןתינ