תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנא .2

הבוט הדלי לש םינפ םע הקותמ הרוחב
רוקזו ןטק הזח חכשנ לבו שבוכ ךויחב תדיוצמ

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16