תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


   יברב .22


םייניעב הגונ טבמ םע,תירירבשו הנידע
םיימשל ךתוא ףיעהל תלגוסמ הרברב

20 :ליג
1.65 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,ילניגאו ,ילארוא:םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16