תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ירול .29


ףוריטב תיסקסו הקיחצמ ,הקותמ
םיאור םתאש ומכ םייח תושעל תבהוא

19 :ליג
1.64 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16