תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ירול .31


תויסקסו תוישנ ,תולגלגע ןתוא בהוא התא םא
.םישוח תפירטמ היווחל ןנוכתהל ליחתת

21 :ליג
1.67 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16