תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנא .34


רדוח טבמ תלעב ,ההובג איה ,המישרמ הרוחב הנא
.רכממ ברע לש יוליב תמייקמו החיטבמו

20 :ליג
1.74 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16