תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יליל .40


הרבעש רחאל ךא רתאב ונלצא העיפוה רבכ יליל
תינשב םלטצהלו עיגהל הטילחה ,יטמרד ךפהמ
.ילאנא םג השוע איהש ןייצל תשקבמ איה הזמ ץוח

20 :ליג
1.65 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,ילניגאו ,ילארוא:םיתוריש
תילגנא ,תירבע  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16