תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ןידנ .47


תיאמצע הרוחב .יניצר רגתא ךרובע הווהת ןידנ
?ונרמא רבכ רגתא ,תוצרחנ תועד םע

20 :ליג
1.63 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא טעמ :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16