תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הרל .54


םיהדמו יעבט הזח .תוזרו דואמ תוכורא םיילגר הרלל
.בוט חור בצמו םיכויח הלוכ איהו

20 :ליג
1.68 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16