תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ינל .57

ךל וקינעי יאפורא יפואו ,ינוכית םי הארמ
רוקו םוח לש םלשומ גוזימ אוהש יוליב

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16