תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


סינד .65


תומצעו רוע ןתוא םיבהואה םכניבמ ולאל
.ךל קרפתת המש דחפת סקסבש דע הזר הכ איה

19 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תירבע טעמ ,הבוט תילגנא ,תיסור :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16