תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הנולא .19

תפצק םע הדילג ומכ הקותמ הנולא
תכייחמ דימתו תומיסקמ הבוב ינפ תלעב

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16