תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הינא .54

האג דמועו לגלגע םלשומ הזח שי הינאל
תוסנל הווש ללכב ער אל ףוג שי הינאל ףסונב

19 :ליג
1.65 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16