תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הי'צול .27


ותוא רמול וסנת ,ונלש הי'צולל הל שי םש הזיא
.הפב םכל לגלגתמ אוה ךיא וארתו
.הלש הפב היהי םכלש ילכהש ושיגרתש ומכ שממ

21 :ליג
1.64 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא ,:תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16