תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


היאמ .58


הרובד ומכ הקותמ ונלש היאמ
.הפוגמ שבדה תא קקלתש םיכסת איה

20 :ליג
1.66 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16