תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הרדנס .66

הארמל ןתת לא ךא ,םילשורי הבוט הדלי תארנ םנמא
תולובג ןיא וזה הבבושה היפל .תועטהל םימתה
.תולאשמה לכ תא ךל םישגת איה הפי שקבת םאו

23 :ליג
1.65 :הבוג
(ריחמ תפסותב) ילאנא ,יבסל ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16