תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הרדנס .33

תינקחצ ,תינכייח ,דימ ונביל תא התבש וזה הקותמה
ףוקזו ףוצח הזחו בוטח ףוגב תדיוצמ

19 :ליג
1.65 :הבוג
תוגוז ,יבסל ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16