1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

ירמ 41
ינור 42 
הנא 43
לאונ  44


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל