'01 תיכאלמ
.הייפיפי הרענ הסלוא
.שלוגו ךורא רעיש ,ןטק הזח
.יפוי תכלמ רוציקב


19 :ליג
1.67 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא) הלוגע העש :תוריש
םיקוור תוביסמ - תויגרוא :תופסות
.יטוריא דוקיר

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ