'14 תיכאלמ
.המר םע הרוחב הלוא
,ינונב הזח ,ןווגמ רעיש
.וישכע ולצלצ


'19 :ליג
1.70 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ
.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ


  
'14 הלוא