'03 תיכאלמ
תלעב ,הייפיפי הדנולב הקיו
,תוכר לש השוחת תוקינעמש םייתפש
.היזטנפ תורחא םילימב .המחו האלפנ


'21 :ליג
1.68 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע
.(הכראהל תורשפא) הלוגע העש :תוריש
תויגרוא - םיקוור תוביסמ :תופסות
.יטוריא דוקיר

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ