'04 תיכאלמ
םושרל ןתינ אל הינט לש יפויה תא
.שלוגו ךורא רעיש ,הייפיפי הרוחב .םילימב
.ףרט תייח איה הטימב עדייל


'21 :ליג
1.72 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תויגרוא - םיקוור תוביסמ :תופסות
.יטוריא דוקיר

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ