'06 תיכאלמ
.םכתא העטי אל הארמהש
תלעב ,הייפיפי הרוחב איה ונלש ידניס
.תמלשומ רוציקבו .תוקותמ םייתפש ,ינונב הזח


'20 :ליג
1.75 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ