'05 תיכאלמ
הריכזמה .תיסקס הרוחב הילוי
הזחה והז הב דחוימה .ןימ תלא
.םייעבט םירמוחמ ולוכש קנעה


'21 :ליג
1.70 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
יטוריא דוקיר - םיקוור תוביסמ :תופסות
.תויגרוא - תוגוז

.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250:תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ