'12 תיכאלמ
תדחוימו .ההובג הגילמ הרוחב איה הטיר
הכיסנ לש םינפו םילודג םיידש תלעב ,הנימב
.המר לע הרוחב רוציקב


'21 :ליג
1.80 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ
.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ