'13 תיכאלמ
ךירצ אל הילעש .הייפיפי הרוחב הנאי
.םייפתכה דע רעישו קנע הזח תלעב .הברה ףיסוהל
.םלשומ ירמגל קוניפהו


'21 :ליג
1.68 :הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ
.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ


  
13 הנאי