'15 תיכאלמ
.ןומה ופיסוי אל םירופיסה יזוס לע
רעיש .ינונב הזח תלעב תיננח הרוחב
.תמלשומ הרוחב רוציקב .דנולב עובצ


' :ליג
:הבוג
.תיסור-תילגנא-תירבע :תופש
.(הכראהל תורשפא)הלוגע העש :תוריש
תוגוז - יטוריא דוקיר :תופסות
.תויגרוא - םיקוור תוביסמ
.עובשב םימי העבש :תונימז
.הממיב תועש '24
.ח"ש 250 :תפסונ העש ,ח"ש 400 :העשל ריחמ


  
'15 יזוס