...תושדח...תושדח...תושדח

(1 הירלגב)  תושדח תונב 12 ופסונ   14.2.01

  תושדח תונב 7 ופסונ   26.1.01

.הפיח רוזיאב םג תונב ףיסונ בורקב

םינווגמו םישדח םיתורש םע רתאל שדח בוציע בורקב

ןתוא ונימזתו ורשקתתש תוכחמ קרש תויפיפי 34 תעכ םכתושרל
ונהתו וסנכ


            ךשמהל ץחל             

 


 (600X800 היפצל תצלמומ היצולוזר)