יקיו 01
הל'גנא 02
 

 

 

 

ילטנ 03
הילוי 04
 
 
 
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל