08 הניבלא

תפומ תריצי ורצי ברעמהמ אבאו חרזמהמ אמא לש בוליש
ןוסרדנא הלמפ לש הזחו תונסכולמ םייניע לש
לוכי התאו הדימב לכה תוסנל הנכומ הניבלא

19
:ליג
'מ 1.65 :הבוג
תילגנא תיסור :תרבוד
ילאנא ,ילניגאו ,ילארוא :ללוכ
השירד יפל :תורישה ךשמ
ןד שוג :תורישה תלבק רוזיא
(םולשת תפסותב םירחא תומוקמל)
עובשב םימי העבש :תונימז

רקובב 05:00 דעו 12:00 העשמ 

:הממיב תועש 24 לצלצ תונמזהל
050- 62 62 16


תויתימא תונומת
 הלדגהל ץחל