14 יקינ

בוטח ףוג תלעבו תינכייח הפי
םינוכנה תומוקמב ךל תעגל תעדויש תועתפה תאלמ הרוחב

19 :ליג
'מ 1.64 :הבוג
תילגנא תיסור :תרבוד
לכה :ללוכ
השירד יפל :תורישה ךשמ
ןד שוג :תורישה תלבק רוזיא
(םולשת תפסותב םירחא תומוקמל)
עובשב םימי העבש :תונימז

רקובב 05:00 דעו 12:00 העשמ 

:הממיב תועש 24 לצלצ תונמזהל
050- 62 62 16


תויתימא תונומת
 הלדגהל ץחל