07  הטיר

?הא המיהדמ וזיא
םיטלוב ולאכ םינותנו הזכש הבוג םע
! הקד וליפא ןיתמהל רוסא


20 :ליג
'מ 1.82 :הבוג
תילגנא תיסור :תרבוד
לכה :ללוכ
השירד יפל :תורישה ךשמ
ןד שוג :תורישה תלבק רוזיא
(םולשת תפסותב םירחא תומוקמל)
עובשב םימי העבש :תונימז

רקובב 05:00 דעו 12:00 העשמ 

:הממיב תועש 24 לצלצ תונמזהל
050- 62 62 16


תויתימא תונומת
הלדגהל ץחל