01 יקינ

ונלש הנודמה איה הטיקינ
קצומ תחתו םיהדמ הזח הזכש םלשומ ףוג םע
םדא ןבה שקבל ךירצ דוע המ
 !!!וניקלחב ולפנש תומלשומה תורוחבה תחא קפס ןיא

19
:ליג
'מ 1.75 :הבוג
תילגנא תיסור :תרבוד
ילניגאו ,ילארוא :ללוכ
השירד יפל :תורישה ךשמ
ןד שוג :תורישה תלבק רוזיא
(םולשת תפסותב םירחא תומוקמל)
עובשב םימי העבש :תונימז

רקובב 05:00 דעו 12:00 העשמ 

:הממיב תועש 24 לצלצ תונמזהל
050- 62 62 16


תויתימא תונומת
 הלדגהל ץחל