תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


לוקינ .1

תומחו תוינשוח םייתפש ,קלחו ךורא רוחש רעיש
הנושארה הרושהמ קוניפ םיאפיחה םכל םיחיטבמ


22 :ליג
1.64 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
הביבסהו הפיח :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16