תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הקימ .10

תבהוא איה .בונג שאר שי קפס ןיא הקימל
םייתרגיש אל תומוקמב גניסריפ ,םיעוקעק
.תולוק תירבעב החיש המיע להנל היעב ןיא הזמ ץוחו

18 :ליג
1.70 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תירבע ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
םילשורי :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16