!!! םיעצבמ

.יווילה יתורשב תויתועמשמ תוחנהו םיתפמ םיעצבמ הפוקת ידמ םכל עיצנ םיעצבמ דומעב
(...הזכש ןודעומב רבח תויהל הצור ללכב ימ תמאה) תומישר ןיא ,תוחוקל ינודעומ ןיא ונלצא
.ללכה ןמ אצוי אלל םכלוכל םידעוימ ונלש םיעצבמה .ףדעומ סחיל םיכוז תוחוקלה לכ VIP םה תוחוקלה לכ ונלצא

 

עובשה עצבמ

עגרכ םיעצבימ ןיא
050-626216  לצלצ םיפסונ םיטרפ תלבקלתועיסנה יריחמ לע תופקת אל תוחנהה