תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הסיל .5

תומיסקמ םינפ ,תונסכולמ םייניע
תומולח המישגמו תינשוח ,האלמ

29 :ליג
1.68 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
םילשורי :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16