תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הרדנס .05


ההובג איה ,תיתימא תינוסוכ איה הרדנס
תוינרשבו תובע םייתפש ,ןטק ןבשי תלעב
.אלמו לודג הזח בושח יכהו

19 :ליג
1.68 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16