1 הירלג - ביבא לת

050 - 62 62 16 

הרדנס 05
יאט 06
לכימ 07
רוא  08


תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל