תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


היט .18


םימת טבמ תלעב הרימתו הזר
םיינופצפ םיידשו יזגפ ףוג

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא  :תרבוד
  רקובב 5:00 דע 19:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16