תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


ןימסי .36

הבג דרומב שלוגה ךורא רוחש רעיש ןימסיל
הפיה ןימה תונב תא םג קנפל ףיכב חמשת ןימסי

19 :ליג
1.68 :הבוג
יבסל ,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תיסור :תרבוד
רקובב 5:00 דע 12:00 ישימח דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16