תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


יקיק .37


תומוח דקש יניע תלעב ,הנטק תינידנולב
תוסנל הברה הנכומו הקלקלח ,הכר ,המיענ

18 :ליג
1.60 :הבוג
,ילניגאו ,ילארוא :םיתוריש
תילגנא ,תיסור  :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16