תויתימא תונומת
םיפסונ םיטרפל תונומתה לע ץחל


הניל .38

תובברושמ תצק דימתש תובע םייתפש הרוחבל
םיעדוי םתא הארמ ךא ,המימת הדלי תארנ איה
.תועטהל םיתיעל לולע

20 :ליג
1.67 :הבוג
ילניגאו ,ילרוא :םיתוריש
תיסור ,תילגנא :תרבוד
 רקובב 5:00 דע 12:00 תבש דע ןושאר :תועש
השירד יפלו העש םומינימ :תורש ןמז
ןד שוג :תורש תלבק רוזא

לצלצ תונמזהל
050 - 62 62 16